GO! OPLACHOVAČ a lesk do myček nádobí 1L

Kód zboží: 80120201
Akce
  • Cena vč. DPH:60,00 Kč
  • Cena bez DPH:49,60 Kč
  • Dostupnost: Skladem (20 ks)
Množství:

GO! OPLACHOVAČ a lesk do myček nádobí 1L

Leštidlo - zakončuje proces v myčce, zabraňuje tvorbě usazenin


Standardní věty o nebezpečnosti:    Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  (2-butoxyethoxy)-octová kyselina, Alkylether karboxylová kyselina