Letní směs do ostřikovače 5l

Kód zboží: 80100903
  • Cena vč. DPH:55,20 Kč
  • Cena bez DPH:45,60 Kč
  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
Množství:

Letní směs do ostřikovače 5l

Letní směs do odstřikovačů - vhodná do ostřikovačů všech typů vozidel, výborně čistí čelní skla a odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu
 

   

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:    Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:      Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  méně než 5%: ethanol, neiontové povrchově aktivní látky