NAMO 550g

Kód zboží: 90400102
  • Cena vč. DPH:34,50 Kč
  • Cena bez DPH:28,50 Kč
  • Dostupnost: Skladem (12 ks)
Množství:

NAMO 550g

namáčecí přípravek

   

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.