SATUR nemrznoucí směs do ostřikovačů -20"C 1L

Kód zboží: 80101453
  • Cena vč. DPH:32,70 Kč
  • Cena bez DPH:27,00 Kč
  • Dostupnost: Na objednání

SATUR nemrznoucí směs do ostřikovačů -20"C 1L

Vhodná do ostřikovačů všech typů vozidel, výborně čistí čelní skla a odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu

 

Standardní věty o nebezpečnosti:    Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:   Ethanol, destilovaná voda, méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky